huong-dan-thanh-toan

Hướng dẫn thanh toán I: Trả tiền mặt trự tiếp khi tới nhà thuốc nhận thuốc.

Hướng dẫn thanh toán II: Chuyển khoản trước giao hàng sau.

Hướng dẫn thanh toán II: Thanh toán phương thức COD